Ciekawostki

Przesył i rozdział energii…

Przesył i rozdział energii elektrycznej – część III – Oddziaływanie linii WN na środowisko.

Podstawowymi czynnikami oddziałującymi na środowisko, związanymi z pracą napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć są:
– pole elektromagnetyczne,
– hałas (szumy akustyczne),
– zakłócenia radioelektryczne.

Pole elektromagnetyczne jest powszechnym zjawiskiem towarzyszącym pracy napowietrznych linii elektroenergetycznych. Oddziałuje na środowisko poprzez dwie niezależne składowe: elektryczną (pole elektryczne) i magnetyczną (pole magnetyczne). Przyczyną powstawania pola elektrycznego jest napięcie istniejące pomiędzy przewodami fazowymi a ziemią. Przyczyną powstawania pola magnetycznego jest prąd płynący przewodami fazowymi.

Zagadnienia dotyczące szkodliwego oddziaływania pola elektromagnetycznego wytwarzanego m.in. przez elektroenergetyczne linie napowietrzne zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r., w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów.

Zgodnie z rozporządzeniem dopuszczalny poziom pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz w miejscach dostępnych dla ludności wynosi 10 kV/m dla składowej elektrycznej, oraz 60 A/m dla składowej magnetycznej. Ponadto na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową natężenia pola elektrycznego nie może przekraczać wartości 1 kV/m, a natężenie pola magnetycznego 60 A/m.

Na wartość maksymalną i rozkład pola elektrycznego w otoczeniu napowietrznej linii elektroenergetycznej wpływają głównie:
– napięcie robocze linii,
– odległość przewodów fazowych od ziemi,
– odstępy pomiędzy przewodami różnych faz lub wiązkami przewodów,
– geometryczny układ przewodów fazowych, a w liniach dwu– i wielotorowych – wzajemne usytuowanie przewodów (lub wiązek) tej samej fazy w różnych torach,
– średnica przewodów, a w przypadku przewodów wiązkowych również odstęp przewodów w wiązce.

Na wartość maksymalną i rozkład pola magnetycznego w otoczeniu napowietrznej linii elektroenergetycznej wpływają głównie:
– natężenie prądu w linii,
– odległość przewodów fazowych od ziemi,
– odstępy pomiędzy przewodami różnych faz lub wiązkami przewodów, jeżeli w linii stosowane są przewody wiązkowe,
– geometryczny układ przewodów fazowych, a w liniach dwu- i wielotorowych wzajemne usytuowanie przewodów (lub wiązek) tej samej fazy.

W przeciwieństwie do pola elektrycznego, pole magnetyczne nie ulega zniekształceniu w pobliżu obiektów przewodzących. Z tego powodu elementy otoczenia położone w bezpośredniej bliskości linii, takie jak: zabudowania, drzewa, płoty oraz inne konstrukcje przewodzące nie wpływają na rozkład pola magnetycznego. Pole magnetyczne przenika bez zniekształceń przez większość materiałów i obiektów.

Ograniczeniu podlega także hałas wytwarzany przez linie elektroenergetyczne. Źródłem hałasu wytwarzanego przez napowietrzne linie elektroenergetyczne są ulot z elementów przewodzących linii znajdujących się pod napięciem (głównie z przewodów roboczych) oraz wyładowania powierzchniowe na elementach układu elektroizolacyjnego (izolatorach).

Ulot to zjawisko polegające na wyładowaniu elektrycznym do przestrzeni. Pojawia się, gdy wartość maksymalna natężenia na powierzchni przewodu przekroczy wartość krytyczną. Zjawisko to występuje podczas złych warunków atmosferycznych takich jak duża wilgotność, mżawka, mgła lub sadź. Ulot może wystąpić także podczas dobrych warunków atmosferycznych, w wyniku występowania dużych nierównomierności powierzchni przewodów roboczych lub osprzętu liniowego, spowodowanych np. zabrudzeniem, zadrapaniem czy rozwarstwieniami przewodów. Wzrost poziomu hałasu wytwarzanego przez linie elektroenergetyczne spowodowany wzmożonymi wyładowaniami powierzchniowymi na osprzęcie izolacyjnym (izolatorach) występuje w obszarach o niekorzystnych warunkach zabrudzeniowych.

W pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych może występować podwyższony poziom zakłóceń radioelektrycznych, który może powodować pogorszenie odbioru radiowego i telewizyjnego.

Zagadka na dziś:

W jaki sposób ograniczamy zjawisko ulotu w liniach WN? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

#ciekawostki #gruparatowaniapoziomu #energetyka #elektrownie #qualitycontent #ejboners

Na zdj. Rozkład pola elektrycznego w pobliżu linii 400kV.